booked.net


banner nowy wersja 2

Sakrament Malzenstwa caly txt

Zapisy narzeczonych, którzy chcieliby ukończyć kurs przedmałżeński rozpoczną się we wrześniu i będą trwać do końca października 2023.

Kurs przedmałżeński rozpocznie się w listopadzie 2023.


Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (KKK 1601)

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje:

1. Kurs przedmałżeński.

2. Spotkania w poradni rodzinnej.

3. Zgłoszenie się do Proboszcza celem prawnego i liturgicznego przygotowania do sakramentu małżeństwa, najpóźniej 6 miesięcy przed ślubem.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Na spotkanie z duszpasterzem trzeba skompletować i zabrać następujące dokumenty:

- dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty

- dokładny adres parafii ślubu z kodem pocztowym i nazwą diecezji do której ta parafia należy; jeśli kościół ślubu nie jest kościołem parafialnym trzeba podać dane kościoła i parafii ślubu

- świadectwo chrztu katolików musi być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą planowanego ślubu.

Odbierając świadectwo chrztu w kancelarii parafialnej trzeba sprawdzić, czy jest adnotacja o bierzmowaniu i o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, a dane osobowe są zgodne z danymi paszporcie. W przypadku różnicy imion lub nazwisk konieczny jest dokument potwierdzający zmianę. Jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o przyjętym sakramencie bierzmowania, trzeba postarać się o zaświadczenie z parafii, w której sakrament ten był przyjęty. Świadectwo chrztu musi być podpisane przez kompetentną osobę, zawierać datę wystawienia i wyraźną adnotację, że zostało wystawione do ślubu kościelnego.

- dla ochrzczonych niekatolików - dokument przyjęcia sakramentu chrztu, który może mieć różną formę; data wystawienia tego dokumentu nie odgrywa roli.

- zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim, którego ukończenie jest obowiązkowe dla wszystkich narzeczonych.

Kurs można odbyć w jakiejkolwiek parafii w Polsce lub w Anglii, zarówno w parafiach polskich, jak i tych prowadzonych przez diecezje angielskie (zalecane w wypadkach, gdy jedna ze stron nie zna języka polskiego). O terminy kursu należy pytać księdza proboszcza parafii do której się należy. Ponadto, dane o kursach przedmałżeńskich można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, a w przypadku diecezji angielskich kontaktując się z odpowiednimi kuriami diecezjalnymi.

- Statutory Declaration of Freedom - SDF (formularz do pobrania w parafii).

SDF jest formą przysięgi, którą trzeba złożyć przed Commissioner for Oath lub prawnikiem (solicitor). Jeśli narzeczony/a jest kawalerem/panną, nie wpisuje się planowanego małżeństwa. W innych przypadkach wpisuje się informacje o wcześniej zawartych i rozwiązanych związkach cywilnych, a także o trwającym związku cywilnym. SDF jest w Wielkiej Brytanii dokumentem legalnym i podanie nieprawdziwych informacji traktowane jest jako przestępstwo. By podpisać SDF trzeba okazać się paszportem lub innym dokumentem tożsamości, a koszt usługi nie powinien przekroczyć £10.00. Oprócz podpisu prawnika, SDF musi zawierać datę i pieczątkę praktyki lub dopiętą wizytówkę prawnika.

- w przypadkach gdy narzeczony/narzeczona jest wdowcem/wdową w dokumentacji trzeba dołączyć kopię aktu zgonu.

zupełny odpis aktu zawarcia związku cywilnego - w przypadku gdy narzeczeni zawarli ślub cywilny ze sobą, a teraz chcą go uważnić sakramentalnie.